آموزش

ارزشیابی شناختی - آقای کامیاب


خلاصه :


انسان دارای سه حوزه وجودی ذهن، قلب و اعضا و جوارح است. لذا یادگیری برای او در هر سه حوزه مطرح می شود.

یادگیری در حوزه ذهن شامل شناخت های انسان است که خود دارای مراتبی است.

آقای بلوم آن را به 6 سطح طبقه بندی کرده است.

برای هر حوزه و سطح یادگیری ارزشیابی متناسب با آن باید طراحی شود.

در این فیلم که توسط آقای کامیاب در یکی از نشست های چارسوق ارائه شده است، با ارزشیابی در حیطه شناختی آشنا می شوید.

مشاهده شد سال گذشته این ویدیوروکار کردیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام خدارو شکر جالبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
فیلم را مشاهده کردیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام فیلم مشاهده شد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران